Asset Publisher Asset Publisher

cennik sprzedaży tusz zwierząt łownych w trybie sprzedaży bezpośredniej

W załączeniu decyzja  nr 22/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów z dnia 21.06.2024 r. w sprawie ustalenia cennika sprzedaży tusz zwierząt łownych w trybie sprzedaży bezpośredniej w sezonie łowieckim 2024/2025.

Zasady sprzedaży polowań dla biur polowań i myśliwych zagranicznych

Zasady sprzedaży polowań w OHZ nr 189

Nadleśnictwo Rymanów informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniły się zasady sprzedaży polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (OHZ LP).

Biura polowań oraz myśliwi indywidualni mogą teraz wykupić polowanie bezpośrednio
w naszym Nadleśnictwie.

Zamówienie polowania:

Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszej oferty polowań to prosimy o przesłanie na adres e-mail rymanow@krosno.lasy.gov.pl, lub adres korespondencyjny Nadleśnictwo Rymanów ul. Dworska 38, 38-480 Rymanów, telefon 13 4344272,

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ POLOWANIA.  

 

We wniosku należy wpisać:

 1. Ilość myśliwych, którzy są zainteresowani polowaniem w naszych łowiskach.
 2. Dane myśliwych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, narodowość, serię i numer broni oraz kaliber broni, którą myśliwy zabierze na polowanie).
 3. Termin pobytu.
 4. Termin polowania.
 5. Gatunek i ilość zwierzyny, na którą by chcieli polować (w przypadku samców zwierzyny płowej również należy określić przedział wagowy trofeum).
 6. Rodzaj zakwaterowania.
 7. Rachunek bankowy grupy myśliwych lub myśliwego.
 8. Uwagi.

 

Zamówienie powinno być przesłane na 14 dni przed terminem planowanego polowania. Termin składania zamówienia może być krótszy, wyłącznie na podstawie porozumienia stron. Nadleśnictwo po otrzymaniu zamówienia, zwrotnie prześle potwierdzenie realizacji polowania wraz z podaniem informacji o wysokości
i terminie wpłaty zaliczki (przedpłaty)
oraz numerze rachunku bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę.

Organizator nie dopuści myśliwych do polowania, jeżeli przedpłata nie została uiszczona.

            Rozliczenie polowania odbędzie się w oparciu i na zasadach wyszczególnionych
OFERCIE CENOWEJ.

Wszystkie ceny w ofercie są cenami brutto, w których został już uwzględniony podatek VAT.

Informacje dodatkowe:

            Myśliwy, który udaje się na polowanie do Polski musi posiadać ważne:

 1. Zezwolenie na wwóz broni i amunicji.
 2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Myśliwy ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody będące skutkiem jego działania oraz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania polskiego prawa łowieckiego.

 

Do pobrania:

 1. WNIOSEK O ORGANIZACJĘ POLOWANIA.
 2. OFERTA CENOWA
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA

 


Zasady polowań dla myśliwych krajowych

  Oferta sprzedaży polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie reguluje Zarządzenie nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 1 czerwca 2020 r. (załącznik poniżej).