Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa prowadzona jest przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny nr 189 o powierzchni 7 500 ha oraz Koła łowieckie, które dzierżawią niżej wymienione obwody tj:

  1. Koło łowieckie "Ryś" Rymanów - obwód nr 190 o powierzchni 3 426 ha, obwód nr 188 o powierzchni 7 687 ha
  2. Koło łowieckie "Bieszczady" Sanok - obwód nr 201 o powierzchni 4 862 ha, obwód nr 181 o powierzchni 8 207 ha, obwód nr 182 o powierzchni 8 932 ha
  3. Koło łowieckie "Gawra" Dukla - obwód nr 200 o powierzchni 9 025 ha

Terytorialny zasięg Nadleśnictwa Rymanów położony jest granicach Łowieckich Rejonów Hodowlanych: Nr III „Beskidu Niskiego" i nr IV "Pogórze Dynowskie"

Stan ilościowy podstawowej zwierzyny łownej na terenie Nadleśnictwa wynosi:
Jeleń - 524 szt, sarna - 1 200 szt, dzik - 175 szt.
Oprócz w/w gatunków łownych występują ponadto: lisy, piżmaki ,rysie, wilki, niedźwiedzie ,bobry, kuny leśne, zające, jarząbki, dzikie kaczki, słonki, wydry, kuropatwy, jarząbki ,borsuki, żbiki.

Na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 189 oprócz polowania realizowane są cele związane w szczególności z:

  1. Prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
  2. Prowadzeniem badań naukowych
  3. Odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących
  4. Hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk
  5. Hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych
  6. Prowadzenia szkoleń z zakresu łowiectwa.