Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasu

Dla życia na lądzie ogromne znaczenia ma krążenie wody w przyrodzie. Ogromna w tym rola przypada lasom.

 

            Pierwszego dnia wiosny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Ten wyjątkowy dzień został ustanowiony w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku jest dedykowany roli lasów, jaką pełnią w zaopatrywaniu Ziemi w życiodajną wodę.

            Woda zajmuje ponad 70 proc. naszej planety. Jednak ponad 97% jej światowych zasobów to woda morska, jedynie 3% to woda słodka. Blisko 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody w ogóle.

            Polska pod  względem  zasobów  wodnych    należy  do  krajów  najuboższych  w  Europie.  Spośród  28  krajów  pod względem  sumy  opadów  zajmuje  aż 26 miejsce, a pod względem zasobów  wody  przypadających  na  1  mieszkańca  22 miejsce, które kształtuje się na poziomie ok. 1600 m3. Pod tym względem kraj nasz porównywalny jest z półpustynnym Egiptem.

            Zdolności retencyjne lasu, czyli zatrzymania i stopniowego oddawania wody, są ogromne. Dzięki szczególnym właściwościom gleby i ściółki  las magazynuje wodę w okresie jej nadmiaru i oddaje w czasie późniejszym. Przedłuża czas odpływu, wyrównuje jego intensywność, zamienia część odpływu powierzchniowego na podziemny. Las przeciwdziała również zanieczyszczeniom wód. Dzięki zdolnościom filtracyjnym oczyszcza wodę z substancji toksycznych i szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. Uważa się, że woda która pozostawała pod lasem przez 50- 100  dni jako woda gruntowa, nadaje się do spożycia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jednej piątej polskich lasów jako dominującą przypisano funkcję wodochronną. Na terenie  Nadleśnictwa Rymanów lasy wodochronne stanowią aż 90%.

            W procesie zwiększania retencji wodnej kraju Lasy Państwowe z roku na rok pełnią coraz większą rolę. W latach 2007- 2014, 55 nadleśnictw z terenu całej Polski realizowało projekt pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie". Źródło finansowania stanowiła III oś priorytetowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności).W Nadleśnictwie Rymanów w wyniku realizacji projektu zostało wykonanych 11 obiektów ( w tym 4 zadania kompleksowe) ilość retencjonowanej wody wyniesie ok. 485 m3.

            Ponieważ woda staje się w naszym kraju towarem coraz bardziej deficytowym, korzystne oddziaływanie lasu na stosunki wodne będzie nabierać coraz większego znaczenia.

 

 

Źródło:

„Pytania o las"-CILP 2008

www.srodowiskoazdrowie.pl

http://hydro.geo.uni.lodz.pl