Asset Publisher Asset Publisher

rowerem przez pogranicze

Dnia 30 maja 2017 r. w Ośrodku Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza za pośrednictwem tras rowerowych”.

 W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z Polski i Słowacji, przedstawiciele Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „Żbik- Komańcza" i Stowarzyszenia „Nasz Rymanów", osoby prowadzące działalność agroturystyczną oraz polscy i słowaccy leśnicy.

Projekt realizowany jest za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach I osi priorytetowej  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Pl- Sk na lata 2014 – 2020 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza". Partnerem wiodącym projektu zostało PGL LP Nadleśnictwo Rymanów, partnerem projektowym- Lasy Republiki Słowackiej (štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou).

Obszar Beskidu Niskiego stanowi doskonałą bazę dla turystyki kwalifikowanej, która w obszarze pogranicza cieszy się coraz większą popularnością.  Założeniem projektu jest powstanie sieci ścieżek rowerowych poprowadzonych w taki sposób, aby z jednej strony doprowadzić turystę do miejsc wartych zobaczenia, a  drugiej skanalizować ruch w obszarach cennych przyrodniczo.

Zaplanowane zadania inwestycyjne obejmują oznakowanie łącznie ok. 200 km ścieżek biegnących po istniejących drogach i szlakach leśnych oraz po drogach publicznych. Wybudowanych zostanie siedem wiat: cztery po stronie polskiej i trzy po stronie słowackiej. Na trasie ścieżki planuje się zamieszczenie tablic informacyjnych, stojaków na rowery i ławek. Miękkie zadania projektowe obejmują konferencję otwierającą i zamykającą projekt oraz rajd rowerowy zaplanowany na wiosnę przyszłego roku poprowadzony transgranicznym fragmentem trasy.

Wartość całkowita projektu wynosi 138 752,07 € z czego: 72% stanowi dofinansowanie  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% to środki z budżetu państwa a 23%- wkład własny. Termin realizacji projektu: 1 maja 2017 – 30 kwietnia 2018 r.