Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Rymanów znajduje się pod adresem:

Nadleśnictwo Rymanów, ul. Dworska 38, 38-480 Rymanów.

Brama wjazdowa do biura nadleśnictwa usytuowana jest od strony ul. Dworskiej, przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej z ul. Paderewskiego.

Wejście główne do nadleśnictwa znajduje się od strony wewnętrznej drogi dojazdowej. Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wejście techniczne z tyłu budynku jest przejściem służbowym. Wejście to nieprzeznaczone jest tylko dla pracowników nadleśnictwa.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu w pobliżu budynku nadleśnictwa. Brak jest wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nadleśnictwa posiada trzy kondygnacje: parter, piętro oraz poddasze. Poddasze udostępnione jest jedynie dla osób uprawnionych. Na piętrze znajdują się działy: księgowość, administracja, straż leśna, sala konferencyjna. Na piętrze znajdują się: sekretariat, gabinet nadleśniczego, gabinet zastępcy nadleśniczego, kadry, marketing oraz dział gospodarki leśnej.

Na piętro prowadzą schody dwubiegowe zwykłe (ze spocznikiem). W budynku brak jest wind. W budynku znajdują się drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 79 cm oraz  jednoskrzydłowe z dostawką o szerokości 110 cm. Wszystkie drzwi w nadleśnictwie posiadają progi.

W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Wśród pracowników nie ma osób znających język migowy.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących dostępności budynku nadleśnictwa dla osób z niepełnosprawnościami prosimy o wcześniejszy kontakt pod numer telefonu 13 43 44 270 lub poprzez e-mail rymanow@krosno.lasy.gov.pl  .