Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin korzystania z obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych

 

 

Regulamin korzystania z obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych zlokalizowanych na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów

 

 1. Regulamin korzystania z obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych w Nadleśnictwie Rymanów określa warunki korzystania z ww. obiektów zlokalizowanych na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Rymanów.
 2. Każda osoba korzystająca z obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Obiekty rekreacyjno - wypoczynkowe są dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia oraz warunkami atmosferycznymi.
 4. Obiekty rekreacyjno - wypoczynkowe nie są strzeżone ani dozorowane w żaden sposób, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia pojazdu, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe ponosi wyłącznie osoba korzystająca z tych obiektów.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością uzasadnioną charakterem wykonywanych manewrów, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020, poz. 110).
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110.). W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.
 7. Każda z osób korzystających z obiektów rekreacyjno – wypoczcynkowych zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa Rymanów.
 8. Osobom korzystającym z obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych zabrania się:
  1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, które spowodowałyby zaśmiecenie, zalanie obiektu lub w inny sposób naruszyłyby zasady ustalonego niniejszym regulaminem porządku,
  2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
  3. zaśmiecania obiektu,
  4. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie obiektu,
  5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający innym użytkownikom korzystanie z obiektu,
  6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
  7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego nadleśniczego oraz innych właściwych, powołanych organów,
  8. puszczania luzem zwierząt domowych,
  9. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),
  10. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia w miejscach innych niż wyznaczone,
  11. rozpalania innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków,
  12. sprzedaży na terenie obiektu płodów runa leśnego zebranych w lesie,
  13. korzystania z obiektu w sposób utrudniający lub uniemożliwiający korzystanie  z niego przez osoby trzecie przebywające w tym samym czasie na terenie obiektu.
 9. Należy korzystać z wyposażenia obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 10. W obrębie obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 11. Osobom korzystającym z obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych. Udostępniający obiekt zastrzega sobie prawo możliwości czasowego zamykania obiektu dla zwierząt domowych, np. w okresie gniazdowania czy rozrodu zwierząt leśnych.
 12. Wszelkie uwagi użytkowników o obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Rymanów (tel.: 13 43-44-270, e-mail: rymanow@krosno.lasy.gov.pl).

 

 

 

Telefony alarmowe:

112 – centrum powiadamiania ratunkowego

999 – pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna

997 – policja