Asset Publisher Asset Publisher

Lasy prywatne

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa  zgodnie z zapisem art. 5 , ust.1, pkt. 2 - Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. - sprawuje Starosta.

 Starosta może w drodze porozumienia o charakterze cywilno-prawnym powierzyć prowadzenie w jego  imieniu spraw z zakresu nadzoru Nadleśniczym Lasów Państwowych.

Nadzór nad gospodarką leśną przez Nadleśniczych w lasach niepaństwowych polega na : lustracji , kontroli , opiniowaniu , doradztwie , wydawaniu decyzji administracyjnych ,  kontroli wykonywania decyzji.

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez Nadleśnictwo Rymanów  w 2017r. wynosi 1172 ha.

Są to lasy położone na terenie Starostwa Powiatowego Krosno:

Gminie Rymanów - na pow. 879 ha, na obrębie 23 wsi

Gminie Jaśliska - na pow. 293 ha., na obrębie 5 wsi

Lasy te są własnością:

  • Mienia komunalnego gmin - 256 ha
  • Lasy prywatne - 840 ha
  • Lasy spółek leśnych - 41 ha
  • Lasy parafii  wyznaniowych - 35 ha.

W ramach powierzonego nadzoru Nadleśnictwo Rymanów podejmuje działania:

  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie nakazania właścicielom lasów wykonania zadań
  • bieżącą kontrolę stanu lasu
  • kontrolę wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzania lasu i wydanych decyzjach
  • cechowanie pozyskanego w lasach niepaństwowych drewna i wydanie dokumentów stwierdzających legalność  pozyskania drewna
  • doradztwo właścicielom lasów jak prawidłowo prowadzić gospodarkę lesną i wykonywać zalecenia zawarte w UPUL.

Informacje dotyczące w/w. nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Rymanów można uzyskać pod numerem telefonu  695 431 120 , lub biurze Nadleśnictwa w poniedziałki od godz. 700  do 1100