Asset Publisher Asset Publisher

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Północna część obrębu Jaśliskiego oraz prawie cały obręb Rymanów obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Aktualną podstawą prawną ustanowienia tego obszaru chronionego jest Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 56 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego nr 80, poz. 1357).
Całkowita powierzchnia Obszaru wynosi 82 360 ha. Położony jest on na terenie gmin: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski (powiat jasielski); Dukla, Rymanów, Jaśliska, Iwonicz Zdrój i Miejsce Piastowe (powiat krośnieński); Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Zagórz i Zarszyn (powiat sanocki). W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rymanów Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego zajmuje 28 057,79 ha, z czego 13 289,20 ha stanowią grunty Nadleśnictwa.
W granicach Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego znajdują się następujące oddziały Nadleśnictwa Rymanów:

  • obręb Jaśliska: 1-11, 25-25, 26a-ax, 27-43, 157-165, 255-298, 299a-r, 300-307,353c,d,f,x, 358f, 361f-l, 363-391
  • obręb Rymanów: 1-3, 4a-l, 5-16, 20-82, 84-200.

Ukształtowanie terenu nawiązujące do budowy geologicznej, bogata sieć rzeczna obfitujące w malownicze przełomy oraz wysoka lesistość, to główne wartości przyrodnicze i krajobrazowe Obszaru.
Szata roślinna charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności zbiorowisk roślinnych. Z geobotanicznego punktu widzenia ma on charakter przejściowy między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi . Zmniejsza się tu wyraźnie liczebność gatunków wschodniokarpackich, zaś niewielka grupa roślin zachodniokarpackich wskazuje na przynależność Beskidu Niskiego do Karpat Zachodnich. Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum występująca w trzech podzespołach.