Asset Publisher Asset Publisher

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Północna część obrębu Jaśliskiego oraz prawie cały obręb Rymanów obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Aktualną podstawą prawną ustanowienia tego obszaru chronionego jest Uchwała Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
Całkowita powierzchnia Obszaru według ww uchwały wynosi 82 436 ha, z czego na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów znajduje sie 13 286,43 ha.

Ukształtowanie terenu nawiązujące do budowy geologicznej, bogata sieć rzeczna obfitujące w malownicze przełomy oraz wysoka lesistość, to główne wartości przyrodnicze i krajobrazowe Obszaru.
Szata roślinna charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności zbiorowisk roślinnych. Z geobotanicznego punktu widzenia ma on charakter przejściowy między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi . Zmniejsza się tu wyraźnie liczebność gatunków wschodniokarpackich, zaś niewielka grupa roślin zachodniokarpackich wskazuje na przynależność Beskidu Niskiego do Karpat Zachodnich. Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum występująca w trzech podzespołach.