Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

FUNKCJE LASU I KATEGORIE OCHRONNOŚCI

Lasy Nadleśnictwa Rymanów ze względu na pełnione funkcje dzielą się na lasy rezerwatowe, ochronne i gospodarcze.
Lasy rezerwatowe zajmują ogółem 8,62 % powierzchni leśnej.
Lasy ochronne stanowią 89,86 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Dominującą kategorią ochronności są lasy wodochronne (92% lasów ochronnych).
Lasy gospodarcze (wielofunkcyjne) zajmują ogółem 1,52% powierzchni leśnej.

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Na stan zdrowotny i sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa mają wpływ czynniki atmosferyczne, czynniki biotyczne i antropogeniczne:

  1. Czynniki atmosferyczne

Z czynników atmosferycznych znaczenie posiadają szkody od wiatru i śniegu, przymrozków i mrozów, wahania poziomu wód gruntowych i sporadycznie zjawiska powodujące erozję gleb.
Uszkodzenia od wiatru ( złomy i wywroty ) i śniegu występują z reguły w formie rozproszonej, dotyczą najczęściej pojedynczych drzew, sporadycznie niewielkich grup.
Szkody od przymrozków spóźnionych, występujące okresowo, są bardzo groźne dla leśnictwa szkółkarskiego oraz upraw jodłowych i bukowych sztucznego pochodzenia. W drzewostanach bukowych mamy również do czynienia z pęknięciami i listwami mrozowymi powodowanymi przez niskie temperatury.
W ostatnich latach zauważalne są lokalnie zakłócenia stosunków wodnych. Suche lata, dłuższe okresy suszy, prowadzą do występowania obniżenia poziomu wód gruntowych, co w rezultacie powoduje osłabienie drzewostanów.

  1. Czynniki biotyczne

Z zagrożeń biotycznych największe znaczenie mają szkody powodowane przez zwierzynę płową wyrządzane w uprawach (zgryzanie) i młodnikach (spałowanie).
Zagrożenie ze strony owadów – szkodników aparatu asymilacyjnego jest niewielkie i dotyczy jedynie lokalnego i okresowego ich występowania.
Zagrożenie od owadów – szkodników wtórnych podstawowych gatunków lasotwórczych jest również niewielkie, jednak w przypadku większych szkód od wiatru i okiści mogą w krótkim okresie stać się groźnymi szkodnikami.
Z gatunków drzew liściastych złym stanem zdrowotnym cechują się drzewostany jesionowe.

  1. Czynniki antropogeniczne

Do szkód antropogenicznych należy zaliczyć zaśmiecanie lasu, wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi, kradzieże drewna, wypalanie traw w pobliżu terenów leśnych , które stwarza potencjalne zagrożenie pożaru lasu.