Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest działem gospodarki leśnej zajmującym się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych. Ze względu na rodzaj użytków leśnych użytkowanie lasu dzieli się na:

  • główne (dotyczące pozyskania i wykorzystania surowca drzewnego)
  • uboczne (dotyczące pozyskania i wykorzystania innych użytków niedrzewnych min. owoców, grzybów leśnych, żywicy).

Użytkowanie lasu zajmuje się przede wszystkim sposobami i organizacją pozyskiwania drewna i innych płodów leśnych oraz narzędziami do tego służącymi, ich budową i techniką posługiwania się nimi. Podstawą do opanowania tej dziedziny wiedzy jest nauka o drewnie.

UŻYTKOWANIE GŁÓWNE

Rozmiar pozyskania drewna w Nadleśnictwie Rymanów na lata 2009-2018 został obliczony przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu i został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska w dniu 14 maja 2009 roku. Wielkość etatu pozyskania drewna stanowią: użytki rębne oraz przedrębne.

Użytki rębne

Łączny etat użytkowania rębnego w Nadleśnictwie Rymanów wynosi 404 506 m3 brutto (350 166 m3 netto). Porównanie proponowanego etatu użytkowania rębnego z etatem i wykonaniem użytkowania w minionym okresie gospodarczym, dla całego Nadleśnictwa Rymanów, przedstawiono w poniższej tabeli:

Nadleśnictwo Etat za ubiegły okres gospodarczy Wykonanie użytkowania w ubiegłym okresie Etat proponowany na okres 01.01.2008 - 31.12.2017 Wzrost % etatu
Wzrost % wykonania
m3 netto/rok
Rymanów 232 759 222 742 350 166 + 50%
+ 57%

Wieki rębności

Poniżej przedstawiono przyjęte wieki rębności dla poszczególnych gatunków, jednakowe dla obu obrębów leśnych.

Db 140 l
Bk, Jd, Jw, Wz, Js 120 l
Md, Lp 110 l
So 90 l
Św, Gb, Brz, Ol 80 l
Gb odrośl. 60 l
Os 50 l
Olsz, Wb 40 l

Użytki przedrębne

W ramach użytkowania przedrębnego zaplanowano czyszczenia późne i trzebieże selekcyjne. Nie planowano, użytkowania przedrębnego na najbliższy okres gospodarczy w rezerwatach przyrody, w drzewostanach o równomiernym zwarciu i niskim zadrzewieniu, w których stosunkowo niedawno wykonano trzebieże oraz w drzewostanach położonych w partiach przyszczytowych, na bardzo stromych stokach, pełniących szczególną rolę glebochronną. Ogólna powierzchnia tych drzewostanów wynosi 810,80 ha.

Etat cięć użytkowania przedrębnego w wymiarze powierzchniowym

Powierzchniowy etat użytkowania przedrębnego wynika z potrzeb pielęgnacyjnych drzewostanów i stanowi wielkość obligatoryjną do wykonania w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu.

  Obręb Jaśliska Obręb Rymanów Nadleśnictwo Rymanów
CPP 45,96 ha 2,41 ha 48,37 ha
TW 261,11 ha 226,76 ha 487,87 ha
TP 5 614,75 ha 5 201,82 ha 10 816,57 ha
Razem: 5 921,82 ha 5 430,99 ha 11 352,81 ha

Orientacyjny etat użytkowania przedrębnego w wymiarze miąższościowym.

Obręb leśny Przyjęty w poprz. rewizji u.l. Wykonany w ostatnich 10-ciu latach Maks. wyliczony wg połowy spodz. przyrostu tabel. Proponowany do przyjęcia W stosunku do 1/2 przyrostu tabel.
m3/ha netto %
Obręb Jaśliska 29,0 37,9 42,6 37,0 91
Obręb Rymanów 28,7 35,7 33,4
Nadleśnictwo Rymanów 28,9 37,0 -

Etat miąższościowy użytków głównych (rębnych i przedrębnych

Przyjęty do planu etat miąższościowy użytków głównych stanowi wielkość maksymalną i składa się z etatu użytkowania rębnego i etatu użytkowania przedrębnego.

Etat grupy użytków Obręb Jaśliska Obręb Rymanów Nadleśnictwo Rymanów
Miąższość netto m3
Użytki rębne zaliczone na poczet etatu wraz z 5% spodziewanym przyrostem 199 592 146 978 346 570
Użytki rębne nie zaliczone na poczet etatu 2 201 1 395 3 596
Razem użytki rębne 201 793 148 373 350 166
Użytki przedrębne (wielkość orientacyjna) 219 107 200 947 420 054
Razem etat użytków głównych 420 900 349 320 770 220

Łączny etat użytkowania głównego dla Nadleśnictwa Rymanów na lata 2009 – 2018 wynosi 770 220 m3 grubizny netto.

UŻYTKOWANIE UBOCZNE

Nadleśnictwo Rymanów w ramach planowych cięć pielęgnacyjnych pozyskuje w okresie Świąt Bożego Narodzenia ok. 150 szt. choinek świerkowych oraz stroisz jodłowy.