Wydawca treści Wydawca treści

Charakterystyka lasów Nadleśnictwa Rymanów

Nadleśnictwo Rymanów zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 20 742 ha.

Nadleśnictwo Rymanów zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 20 742 ha.

Przestrzenne usytuowanie lasów nadleśnictwa

Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Rymanów położone są w południowej części województwa podkarpackiego, w powiatach:

  • sanockim - gminy: Komańcza (obręby ewidencyjne: Darów, Jasiel, Moszczaniec, Polany Surowiczne, Rudawka Jaśliska, Surowica, Wisłok Wielki), Zarszyn (obręby ewidencyjne: Długie, Nowosielce, Odrzechowa, Pielnia, Posada Zarszyńska), Bukowsko (Karlików, Przybyszów, Wola Piotrowa, Wola Sękowa), Besko (obręby ewidencyjne: Besko, Mymoń),
  • krośnieńskim - Rymanów (obręby ewidencyjne: Deszno, Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Królik Wołoski, Posada Górna, Puławy, Rudawka Rymanowska, Rymanów Zdrój, Tarnawka, Wisłoczek, Wołtuszowa, Wólka, Zawoje), Jaśliska (obręby ewidencyjne: Czeremcha, Daliowa, Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna, Wola Wyżna) i miasto Rymanów.

Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych: Jaśliska i Rymanów.
Podział powierzchniowy w Nadleśnictwie Rymanów jest podziałem górskim. Linie podziału powierzchniowego prowadzone są szczegółami ukształtowania terenu (grzbiety, potoki), drogami leśnymi, a duże partie stoków pocięte są liniami sztucznymi na oddziały.

Rzeźba terenu

Teren Nadleśnictwa charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Przeważająca część ma charakter górski; pojawiają się tu najczęściej łagodne stoki pocięte dolinami potoków. Najwyższymi wzniesieniami są: w obrębie Jaśliska - Kamień (857,0 m n.p.m. - najwyższy punkt obszaru Nadleśnictwa), Kanasiówka (823,0 m n.p.m.); w obrębie Rymanów - Dział (668,5 m n.p.m.), Kopiec (635 m n.p.m.), Sucha Góra (611 m n.p.m.).
Krańce północno-wschodnie, należące do regionu Dołów Jasielsko - Sanockich , mają charakter podgórski - przeważają wzniesienia nie przekraczające 500 m n.p.m. W tej części znajduje się najniższej położony punkt Nadleśnictwa, około 280 m n.p.m.

Charakterystyka typów siedliskowych lasu

Podstawowe znaczenie gospodarcze dla Nadleśnictwa posiada siedlisko lasu górskiego świeżego, mające największy udział powierzchniowy (89,26%) oraz w mniejszym stopniu las wyżynny świeży (4,66%) i las górski wilgotny (3,02%). Pozostałe wyszczególnione powyżej typy siedliskowe stanowią element różnorodności przyrodniczej. W ujęciu troficznym występują prawie wyłącznie siedliska żyzne, a w ujęciu wilgotnościowym – świeże. Warunki siedliskowe w obrębach leśnych Jaśliska i Rymanów są zbliżone. W obrębie Rymanów występują siedliska wyżynne (Lwyżśw, Lwyżw, LŁwyż), których brak jest w obrębie Jaśliska. Z kolei obręb Jaśliska wyróżnia się niewielkim udziałem górskich siedlisk borowych (BMGb - 0,07%).
Największą powierzchnię zajmują siedliska w stanie naturalnym i zbliżonym do naturalnego (w Nadleśnictwie ponad 60%). Znaczny jest także udział siedlisk zniekształconych (blisko 40%), głównie w wyniku wprowadzania w przeszłości sosny oraz sukcesji olszy szarej na żyzne porolne siedliska lasowe. Brak jest zupełnie siedlisk zdegradowanych, silnie zdegradowanych i zdewastowanych.

Zbiorowiska roślinne

W strukturze leśnych zbiorowisk roślinnych dominują żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagetum (około 75% powierzchni) oraz zbiorowiska zastępcze na gruntach porolnych (około 15% pow.). Pozostałą część zajmują: grąd subkontynentalny Tilio - Carpinetum (5% pow.), łęgi i olszyny górskie oraz zbiorowiska nieleśne.

Struktura gatunkowa drzewostanów

Według rzeczywistego udziału, podobnie jak wg gatunków panujących, w składzie drzewostanów całego Nadleśnictwa dominują: buk (34,67% powierzchni i 34,03% miąższości), jodła (26,21% powierzchni, 34,03% masy) oraz sosna (odpowiednio 17,17%; 16,54%). Kolejne gatunki mają udziały wyraźnie niższe. Są to: modrzew (odpowiednio 5,32% i 4,17%), olsza szara (4,86% i 2,08%), jesion (3,11% i 2,47%), świerk (2,89% i 2,47%), jawor (2,63% i 2,06%).
Poza gatunkami wymienionymi wyżej, w składzie drzewostanów występują ponadto: brzoza (0,88% powierzchni, 0,61% miąższości), dąb (odpowiednio: 0,51% i 0,58%), grab (0,66% i 0,43%), olcha (0,36% i 0,22%), wierzby (0,37% i 0,16%), osika (0,16% i 0,10%), lipa (0,08% i 0,07%), a także czereśnia, wiąz, klon, dąb czerwony, daglezja, sosna czarna, których udziały są na poziomie znikomych części procenta.