Asset Publisher Asset Publisher

‚Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko – słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych”

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez turystów odwiedzających pogranicze polsko – słowackie oraz mieszkańców pogranicza.

Partnerzy projektu:

PGL LP Nadleśnictwo Rymanów

oraz

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Vranov nad Topľou

 

Termin realizacji projektu:

maj 2017 r. – maj 2018 r.

Wydatki kwalifikowalne

Całkowita wartość projektu - 138 752,07 €

z czego:

  • Dofinansowanie z EFRR stanowi 72.07%
  • Środki z budżetu państwa -  5%
  • Wkład własny - 22.93%

 

Projekt zakłada  powstanie transgranicznej sieci ścieżek rowerowych o różnych stopniach trudności.  Trasa wykorzystuje w zdecydowanej większości  istniejące drogi leśne, szlaki turystyczne i drogi publiczne.  Po stronie słowackiej zaplanowana została  przebudowa czterokilometrowego odcinka drogi leśnej służącej do transportu drewna na potrzeby szlaku rowerowego, po stronie polskiej na trzech odcinkach dróg leśnych wykonane zostaną prace  ziemne polegające na wyrównaniu istniejących szlaków leśnych.

W ramach projektu oznakowanych zostanie po stronie polskiej ok. 150 km a po słowackiej  ponad 50 km ścieżek. Zaplanowano też zadania inwestycyjne.  Łącznie wybudowanych zostanie siedem wiat z funkcją grilla, stojaki rowerowe i pomosty. Wiaty pełnić mają nie tylko rolę schronów w razie niepogody, ale również docelowe miejsce  rodzinnych wycieczek rowerowych.  Ścieżka wzbogacona zostanie w  tablice informacyjnych nawiązującej do osobliwości przyrodniczych i  historii rejonu pogranicza oraz prowadzonej gospodarki leśnej.

Na miękkie zadanie projektowe składają się m. in.: konferencja otwierająca projekt , którą zaplanowano po polskiej stronie oraz uroczyste otwarcie trasy połączone z rajdem rowerowym i promocją trasy.

 

Realizacja projektu transgranicznego umożliwi przedstawienie i wykorzystanie walorów przyrody i kultury z obu stron granicy, tym bardziej , że kiedyś tereny te tworzyły jedną historyczną całość. Dopełnienie sieci tras rowerowych o trasę transgraniczną i wybudowaną infrastrukturę umożliwi wzajemne połączenie obu państw oraz skanalizowanie ruchu turystów przez tereny dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w taki sposób, aby nie dochodziło do naruszania elementów cennych przyrodniczo  a równocześnie aby ruch nakierowany był do miejsc najcenniejszych. Wybudowane trasy rowerowe wraz z infrastrukturą zapewnią także bezpieczny i spokojny pobyt turystów.

Region przygraniczny w miejscach realizacji projektu wykazuje także wysoki stopień bezrobocia, który spowodowany jest m. in. niewystarczającą ofertą regionu zachęcającą turystów do jedno–lub kilkudniowych pobytów. Mamy nadzieje, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby przyjezdnych turystów i tym samym zwiększą się możliwości świadczenia lub oferowania usług agroturystycznych przez mieszkańców. Wpłynie to na podniesienie wartości regionu nie tylko z turystycznej ale i gospodarczej strony. Transgraniczne połączenie trasy rowerowej umożliwi wzajemne poznawanie kultur (zmniejszenie bariery językowej, nawiązanie kontaktów), co wytworzy warunki dla dalszego rozwoju gospodarczego i turystycznego danych regionów przygranicznych.

                   


Mała retencja górska

     Nadleśnictwo Rymanów uczestniczy w projekcie „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie"

Budżet projektu: ok. 172 mln zł.
Czas realizacji: 2007 – 2014 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Projekt łączy aspekty retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej kładąc zdecydowany nacisk na realizację niewielkich inwestycji w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich.

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.

W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.
Projekt jest działaniem kompleksowym, realizowanym w newralgicznych obszarach górskich zlewni. Biorą w nim udział prawie wszystkie nadleśnictwa z terenów wyżynnych i górskich. Prace będą polegać przede wszystkim na spowalnianiu i ograniczaniu gwałtownego spływu wód w potokach górskich oraz spływu powierzchniowego.

Szczególną uwagę przy doborze możliwych do zastosowania rozwiązań zwrócono na wzmocnienie funkcji ochronnych lasów górskich, które w ogólnym ujęciu, polegają na:

·         ochronie gleb przed erozją powierzchniową poprzez przykrycie gleby roślinnością lub ściółką leśną,

·         spowolnieniu obiegu wody w zlewniach górskich dzięki zretencjonowaniu części wód opadowych na roślinach oraz w ściółce i glebie leśnej,

·         zmniejszaniu fal wezbraniowych i wydłużeniu czasu ich trwania, czego skutkiem jest zmniejszenie zagrożenia powodzią,

·         pozytywnym oddziaływaniu ekosystemu leśnego na jakość wód w potokach górskich.

Źródło finansowania stanowi III oś priorytetowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności).

Projekt realizowany na terenie 55 nadleśnictw w 4 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych

W Nadleśnictwie Rymanów w wyniku realizacji projektu zostanie wykonanych 11 obiektów ( w tym 4 zadania kompleksowe) ilość retencjonowanej wody wyniesie ok. 485 m3, koszt wydatków kwalifikowanych ok. 2,8 mln zł netto.

 

 


POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

Nadleśnictwo Rymanów jest jednym z partnerów biorących udział w projekcie „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w zakresie osi priorytetowej II: Rozwój społeczno ekonomiczny. Celem projektu jest „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu Pogórza Karpackiego, poprzez utworzenie Polsko-Słowackiego Centrum Turystyki Konnej oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej”.

Projekt jest realizowany przez 5 partnerów polskich i 4 słowackich. Partnerem Wiodącym projektu jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Odrzechowa Spółka z o.o. – lider hodowli konia huculskiego w województwie podkarpackim. Projekt będzie istotnie wpływał na życie społeczno-gospodarcze obszaru Pogranicza eksponując jego walory, tworząc nową infrastrukturę oraz stymulując poprawę jakości życia jego mieszkańców. Przez obszar 6 gmin województwa podkarpackiego tj. Besko, Bukowsko, Jaśliska, Komańcza, Rymanów i Zarszyn przebiegać będzie szlak konno - taborowy na Słowację wyposażony w małą infrastrukturę turystyczną.

W ramach zadań przewidzianych do realizacji przez Nadleśnictwo Rymanów planuje się przeznakowanie istniejących szlaków konnych, wyznaczenie nowych, modernizację zagrody popasowej zlokalizowanej na terenie leśnictwa Moszczaniec oraz budowę jednej zagrody popasowej na terenie leśnictwa Pastwiska. Łącznie na terenach leśnych ma zostać oznakowanych ok. 50 km  szlaków. Znaczna część projektu na terenach Nadleśnictwa opiera się na szlakach istniejących i oznakowanych w terenie (ok. 34 km szlaków konnych oznakowanych przez PTTK), z których korzystają miłośnicy turystyki konnej. Łącznie w ramach projektu ma zostać oznakowanych ok. 150 km szlaków (blisko 100 km szlaków poza gruntami LP). Termin realizacji projektu: lipiec-wrzesień 2014 r.

 


Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne

Głównym celem projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych.

Głównym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na temat znaczenia korytarzy ekologicznych ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i niewłaściwą polityką rozbudowy siedlisk ludzkich.
Główne zagrożenie dla fauny puszczańskiej, której siedliskiem są duże i w miarę zwarte kompleksy leśne, to wylesienia oraz tworzenie antropogenicznych barier, co prowadzi do powstawania coraz bardziej przekształconych, mniejszych i izolowanych fragmentów lasów, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie populacji zwierząt. Obszar objęty projektem charakteryzuje się stosunkowo dużą lesistością oraz niskim stopniem fragmentacji obszarów leśnych. Obszary leżące w bezpośredniej bliskości głównego łuku Karpat charakteryzuje niskie zaludnienie oraz zagęszczenie dróg utwardzanych, antropopresja wydaje się jednak czynnikiem kluczowym i ograniczającym dla populacji zwierząt. Konsekwencje fragmentacji siedlisk dla gatunków można osłabić, zachowując lub odtwarzając połączenia między poszczególnymi płatami siedlisk, zasiedlanymi przez te gatunki, czyli korytarze migracyjne.
Ze względu na fakt, iż nie jest możliwe jednoczesne uwzględnienie wymagań wszystkich gatunków fauny puszczańskiej dla których istnienie korytarzy migracyjnych jest szczególnie istotne wyznaczenie ich będzie oparte na monitoringu wybranych gatunków wskaźnikowych, o szczególnie dużych wymaganiach siedliskowych (tzw. umbrella species), tj. drapieżników (wilki, rysie, niedźwiedzie), zwierząt kopytnych (jelenie, dziki, żubry, łosie) oraz ptaków drapieżnych (orlik krzykliwy).
Przyjęte cele projektu osiągane będą za sprawą zaplanowanych zadań obejmujących:

  1. Weryfikację i waloryzację korytarzy ekologicznych oraz rekomendację do objęcia ich ochroną

Zadanie składa się z trzech etapów:

  • sformułowanie kryteriów koniecznych do wyznaczenia korytarzy ekologicznych oraz wyznaczenie wszystkich istniejących korytarzy na obszarze projektowym;
  • weryfikacja i waloryzacja istniejących korytarzy pod względem ich ważności dla przestrzennej i genetycznej trwałości populacji oraz realnej możliwości ochrony w długim okresie czasu;
  • identyfikowanie gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie wytypowanych korytarzy, w celu ich ewentualnego późniejszego wykupu/dzierżawy/kompensacji/zamiany przez Skarb Państwa.
  1. Działania informacyjno-edukacyjne

Zadanie obejmuje:

  • organizację: konferencji, szkoleń, seminariów, konkursów ekologicznych, wizyt studyjnych, wydanie publikacji, filmów poświęconych korytarzom ekologicznym, organizację akcji informacyjnych podkreślających znacznie korytarzy ekologicznych, potrzebę ich uwzględniania w działaniach i procesach planistycznych.

Projekt (w zakresie wyznaczenia korytarzy ekologicznych podlegających ochronie) realizowany będzie na obszarze 10 nadleśnictw oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN), Magurskiego Parku Narodowego (MPN) i ich otulin, zaś działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości znaczenia korytarzy będą adresowane do mieszkańców całego regionu.

Projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne" (KIK/53) współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej