Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

Lasy tworzą klimat - gospodarka leśna wokół Uzdrowiska Rymanów-Zdrój.

Wiele funkcji - jeden las. Z jednej strony planowane zabiegi gospodarcze dla utrzymania trwałości, ochrony lasu i jego funkcji produkcyjnej, z drugiej rosnące oczekiwania społeczne w zakresie udostępnianie lasu.

Beskid Niski – niski tylko z nazwy

Większość terenów położona jest w paśmie Beskidu Niskiego, który w ostatnich latach zyskuje coraz bardziej na popularności wśród turystów. Teren Nadleśnictwa charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Południowa, granicząca ze Słowacją część nadleśnictwa, wykazuje charakter górski z najwyższym wzniesieniem górą Kamień (857,0 m n.p.m. - najwyższy punkt obszaru nadleśnictwa).

Krańce północno - wschodnie, należące do regionu Dołów Jasielsko - Sanockich, mają charakter podgórski

Była sośnina, będzie buczyna

W połowie ubiegłego wieku lasy występowały na około 20 procent powierzchni obecnego Nadleśnictwa Rymanów. Dzisiaj zajmują już blisko jego połowę. Jest to wynik powojennej akcji zalesiania gruntów porolnych.

W rymanowskich lasach przeważają trzy gatunki drzew: buk, jodła i sosna. Około 40 procent to wspomniane lasy na gruntach porolnych. Stanowią one obecnie duże wyzwanie dla tutejszych leśników, gdyż w najbliższych latach dominująca w nich sosna zostanie zastąpiona gatunkami, które właśnie tu, na południu Polski znalazły optymalne warunki do rozwoju tj. bukiem i jodłą.

W przyrodzie na bogato

O bogactwie przyrodniczym rymanowskich lasów świadczy chociażby utworzenie czterech rezerwatów przyrody (stanowią około 10 proc. powierzchni nadleśnictwa), licznych użytków ekologicznych, obszarów Natura 2000 i innych. Łącznie 99 procent powierzchni nadleśnictwa objęte jest różnymi, wymienionymi w ustawie o ochronie przyrody, formami ochrony. Nie brakuje też drewna martwego, które dla jednych będzie „marnotrawstwem”, a dla ekosystemu leśnego – wzbogacaniem różnorodności biologicznej. Średnia ilość drewna martwego przypadająca na jeden hektar gruntów Nadleśnictwa Rymanów jest czterokrotnie większa niż średnia krajowa i wynosi 28 m3/ha.

Jest i uzdrowisko

„Hej, rymanowski las za mgłą !” – pisał Stanisław Wyspiański, wypoczywając i kurując się nad Czarnym Potokiem. Obok występowania wód leczniczych lasy są nieodłącznym elementem, a może nawet warunkiem, tworzenia uzdrowisk. To one tworzą mikroklimat, który sprzyja procesowi leczenia i wypoczywania.

Na terenie Gminy Rymanów zlokalizowane jest Uzdrowisko Rymanów – Zdrój. Uchwałą NR XXIV/274/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój (z późniejszymi  zmianami) określony został zasięg stref ochronnych (A, B i C). Strefy te z kolei definiuje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (z późniejszymi zmianami).

Uzdrowiskowe A, B, C.

W wyznaczonej w centrum uzdrowiska strefie ochronnej „A” odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe. Zajmuje ona powierzchnię 115 ha, z czego 68 ha to grunty w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów (leśnictwo Rymanów – Zdrój).

Zgodnie z art. 38 a  ust.1 pkt 10 „W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się …wyrębu drzew leśnych i parkowych z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych”. Wykonywane najbliżej centrum uzdrowiska cięcia pielęgnacyjne (trzebieżowe) mają na celu utrzymanie trwałości lasów, z ich wszystkimi fazami rozwojowymi, popieranie jodły, która przyczynia się do wytwarzania leczniczego mikroklimatu oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. W latach 2018 – 2022 pozyskano w strefie „A” 416 m3, co w przeliczeniu na jej powierzchnię oznacza, że z jednego hektara „pobrano” 1,2 m3 drewna.

Strefa „B” stanowi otulinę do strefy „A”. Wyznaczona jest na powierzchni ogólnej 548 ha, z czego połowa znajduje się na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów (leśnictwa: Rymanów – Zdrój i Klimkówka).

Art. 38 a ust.12 pkt 2 ww. ustawy mówi, iż „w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej zabrania się … wyrębu drzew leśnych i parkowych z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych oraz wyrębu określonego w planie urządzenia lasu”. Oznacza to, że realizowane są w niej zadania zaplanowane do wykonania w aktualnym Planie urządzenia lasu (2019 – 2028), które wcześniej zaprojektowane zostały przez zewnętrzną instytucję (w naszym przypadku: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu) oraz zatwierdzone przez Ministra Środowiska.

Celem tych prac jest zapewnienie trwałości lasu jako formacji roślinnej (nie pojedynczych drzew) oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z  lasu.

W strefie „C” prace leśne wykonuje się analogicznie jak w strefie „B” tj. zgodnie ze wskazaniami opisanymi w planie urządzenia lasu. Strefa ta obejmuje znaczne obszary terenów leśnych i dotyczy leśnictw: Rymanów – Zdrój, Klimkówka, Pastwiska, Puławy i Szklary.

Ciekawostką jest fakt, iż w leśnictwach Klimkówka i Rymanów - Zdrój możemy natknąć się na ślady po eksploatacji ropy czyli pozostałości po rozwijającej się tu intensywnie w ubiegłym stuleciu działalności górniczej.

Z deptaków na leśne ścieżki

Turystów w lesie przybywa. Obserwujemy to z roku na rok. Ile ludzi, tyle potrzeb. Jeden będzie szukał wymagających tras rowerowych, inny ścieżki spacerowej dla rodziny z dziećmi. Grupy szkolne chętnie skorzystają z zajęć edukacyjnych na ścieżkach przyrodniczych, a grzybiarze zapełnią jesienią parkingi leśne. Turysta – piechur przemierzający główny szlak beskidzki (najdłuższy szlak w polskich górach - 496 km)  odpocznie w jednym ze schronów na trasie.

Wokół uzdrowiska „Rymanów – Zdrój” wytyczonych zostało wiele ścieżek spacerowych: „Czy zobaczymy Tatry?”, „Tajemnice Mogiły”, „Kalwaryjską Ścieżką”, „Do cudownej wody”, „Ścieżka Łemka”. Jest  też dobrze znana biegaczom trasa „Jaga – Kora” będąca rekonstrukcją historycznej trasy kurierów beskidzkich. Na ścieżce zdrowia skorzystamy z urządzeń rekreacyjnych, a ścieżka „Rymanów – Zdrój” poprowadzi nas przez stanowisko archeologiczne „Zamczyska”.

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego (zwykle przed długim weekendem majowym) leśnicy dokonują przeglądu szlaków i urządzeń turystycznych. O ile wędrujący szlakiem turysta często patrzy pod nogi, o tyle leśnik lustrujący ścieżki patrzy w korony drzew. Zwykle tam znajdują się oznaki ich osłabienia (huby, posusz, jemioła) wpływające na ich stabilność. W latach 2021 – 2022 zleciliśmy przeprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej a następnie wykonanie zaleconych cięć pielęgnacyjnych i zabezpieczeń na dziesięciu pomnikach przyrody, które z racji na wiek wymagały podjęcia działań.

W roku bieżącym ze środków związanych z funduszem leśnym Nadleśnictwo Rymanów realizuje projekt obejmujący modernizację infrastruktury turystycznej w lasach uzdrowiskowych. Pojawią się nowe miejsca odpoczynku (wiaty, stoły, ławki), punkty edukacyjne i miejsce, gdzie turysta bezpiecznie rozpali ognisko.

Dla lasu, dla ludzi

Turystyka i edukacja są nierozłącznymi elementami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. W tym samym miejscu las chroni, produkuje i jest dostępny dla ludzi. Trzeba jednak pamiętać, że na czas wykonywania prac leśnych wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Informują o tym „żółte tablice” ustawione przy drogach czy szlakach. W dziesięcioleciu obowiązywania planu urządzenia lasu zdarzy się i taka sytuacja, że prace gospodarcze prowadzone będą we fragmencie lasu przez który przebiega szlak turystyczny. Prace takie planujemy wtedy w okresie najmniejszego ruchu turystycznego tj. w pierwszym i ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Obiekty przygotowane i udostępniane przez Lasy Państwowe dla turystów odnaleźć można w serwisie https://czaswlas.pl/mapa

Nowa kategoria lasów  - lasy o zwiększonej funkcji społecznej

W lipcu 2022 r. Zarządzeniem Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wprowadzone zostały Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych.

Kryteria te spełniają m. in. lasy w strefach ochrony uzdrowiskowej  „A” i „B”. Priorytetem są w nich działania nakierowane na zachowanie trwałości lasu, bezpieczeństwo publiczne i pożarowe oraz walory krajobrazowe (niestosowanie rębni zupełnych).

Planując zabiegi gospodarcze w lasach o zwiększonej funkcji społecznej preferujemy rębnie z długim okresem odnowienia, popieramy odnowienie naturalne, poprawiamy stan zdrowotny, różnicujemy strukturę, a wszystko to w okresie zmniejszonego ruchu turystycznego.

Wymienione powyżej modyfikacje prac leśnych, ujęte w Wytycznych, są już tak naprawdę wpisane w obowiązujący Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Rymanów na lata 2019 – 2028. Funkcjonowały również w poprzednim dziesięcioleciu.

Najlepiej o lesie mówić w lesie

W 2023 r.  Nadleśnictwo Rymanów rozpoczęło cykl terenowych spotkań pn. „Spacer z leśnikiem”. Spotkania te odbywają się w lasach uzdrowiskowych leśnictw Rymanów – Zdrój i Klimkówka. Rymanowscy leśnicy serdecznie zapraszają - jest to okazja, aby zobaczyć i posłuchać o wykonywanych w lesie pracach i innych ciekawostkach z życia lasu.

Informacje o terminach tych spotkań zamieszczane są w serwisie facebook oraz  na stronie internetowej https://rymanow.krosno.lasy.gov.pl/witamy

 

autor: Barbara Kułak