Lista aktualności Lista aktualności

Warunki sprzedaży drewna

WARUNKI SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE RYMANÓW

 1. Sprzedaż detaliczna w Nadleśnictwie Rymanów odbywa się w biurze nadleśnictwa od godz. 800 do godz.  1300  od piatego dnia każdego miesiąca z wyjątkiem sobót.

 

 1. Sprzedaż i wystawienie faktury VAT odbywa się na podstawie wystawionych przez leśniczego zleceń do sprzedaży lub informacji telefonicznej leśniczego przekazanej pracownikowi zajmującemu się wystawianiem faktur VAT,  wskazującej partię drewna do sprzedaży (nr WOD, numery sztuk/stosów, ilość).  

 

 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w oparciu o aktualny cennik detaliczny wydany Zarządzeniem Nadleśniczego.

 

 1.  Sprzedaż detaliczna drewna i materiałów niedrzewnych może być prowadzona  w formie gotówkowej, za pomocą kart płatniczych oraz przelewów.

 

 1. Sprzedaż detaliczna drewna może być  prowadzona na podstawie przelewu środków na rachunek nadleśnictwa przy czym wystawienie faktury może nastąpić dopiero wtedy gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku nadleśnictwa.

 

 1. Paragon fiskalny jest wydrukiem generowanym przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży i jest sporządzany w jednym egzemplarzu.

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest do wręczenia kupującemu w momencie dokonania sprzedaży detalicznej faktury VAT w dwóch egzemplarzach ( 1 egzemplarz dla nabywcy, drugi egzemplarz dla leśnictwa)

 

 1. Wydatek drewna zakupionego w sprzedaży detalicznej odbywa się w leśnictwach godzinach od 7.00 - 15.00 we wszystkie dni robocze.

 

 1. Wydatek drewna zakupionego w sprzedaży detalicznej może być prowadzony poza terminami wymienionymi w punkcie 8, po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym danego leśnictwa.

 

 1. Odbiorcę obowiązuje termin wywozu drewna podany na fakturze VAT . Na wniosek nabywcy nadleśniczy lub zastępca nadleśniczego  może przedłużyć termin wywozu.

 

 1. Wydający i odbierający potwierdza własnoręcznym podpisem na odwrocie faktury VAT (dot. obydwóch egzemplarzy faktury)  ilość wydanego drewna w dniu i miejscu wydatku.

 

 1. Jeden egzemplarz – kopia dla leśnictwa -  faktury VAT od momentu pierwszego potwierdzenia wydatku drewna pozostaje w leśnictwie.

 

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów

inż. Paweł Panaś