Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE - zapraszamy do udziału w konsultacjach

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przedstawia do konsultacji społecznych propozycje aktualizacji listy obszarów, na których zgodnie z poleceniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 roku wprowadzone zostały wyłączenia oraz ograniczenia w pozyskaniu drewna.

Termin wyłożenia dokumentów: od 5 do 12 czerwca 2024 roku.

Do projektów, w terminie wyłożenia, mogą być wnoszone uwagi i wnioski:

1.W formie pisemnej, na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno.
2. Ustnie do protokołu.
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 422) na adres email: sekretariat@krosno.lasy.gov.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządzony zostanie protokół i przekazany Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w celu dalszego procedowania.

Komplet dokumentów w BIP https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-krosnie/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia


Znajdą tam Państwo:

1. Mapy: propozycje aktualizacji listy obszarów – opracowanie RDLP w Krośnie,
2. Mapy: lista obszarów wyłączonych na podstawie polecenia Ministra Klimatu i Środowiska
    z dnia 8 stycznia 2024r.,
3. Analiza ekonomiczno - gospodarcza wyłączeń z dnia 8 stycznia 2024r. oraz analizę skutków, gospodarczych wprowadzenia aktualizacji listy obszarów opracowanych przez RDLP w Krośnie.
4. Polecenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2024r. polecające przeprowadzić aktualizację listy obszarów objętych poleceniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r.
5. Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych do spraw aktualizacji listy obszarów pozostających w zarządzenie PGL LP, na których wprowadzone będą wyłączenia oraz ograniczenia w pozyskiwaniu drewna.

 

    Janusz Starzak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Krośnie