Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Rozmiar zadań z zakresu hodowli lasu wynika z przyjętego rozmiaru cięć rębnych, zinwentaryzowanego stanu lasu (w tym KO) oraz stanu odnowień i podsadzeń podokapowych.

Zestawienie powierzchni przewidzianej do zabiegów hodowlanych:

Wskazanie Obręb Jaśliska Obręb Rymanów Nadleśnictwo Rymanów
powierzchnia [ha]
Odnowienia halizn - 1,75 1,75
Odnowienia przy rębniach złożonych 265,72 170,68 436,40
Podsadzenia produkcyjne 29,35 - 29,35
Dolesienia luk i przerzedzeń 2,55 - 2,55
Poprawki i uzupełnienia w uprawach i młodnikach 15,80 2,00 17,80
Pielęgnowanie gleby 499,65 236,24 735,89
Pielęgnowanie upraw (CW) 740,75 188,54 929,29

Pielęgnowanie młodników (CP)

1 235,56 381,25 1616,81
Melioracje agrotechniczne 293,06 173,43 466,49

Do odnowień planowano jedynie większe luki, mniejsze lub o charakterze ekologicznym pozostawiano sukcesji naturalnej. Rozmiar powierzchniowy prac z zakresu pielęgnacji lasu może być zwiększony, w razie powstania nowych potrzeb w tym zakresie. W szczególności dotyczyć to może prac z grupy pielęgnowania upraw (z uwagi na bardzo żyzne siedliska i konieczność wielokrotnego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych).
Zakłada się, że w drzewostanach zgodnych z siedliskiem, głównie bukowych i jodłowych, odnowienia winny być uzyskane w sposób naturalny. W gospodarstwie przebudowy (drzewostany sosnowe i olszowe na siedlisku lasu górskiego lub wyżynnego) oraz w drzewostanach częściowo zgodnych z siedliskiem, w których wątpliwe jest uzyskanie odnowienia naturalnego, zaprojektowano odnowienia sztuczne (około 50% powierzchni odnowień).
W myśl wytycznych w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, dążąc do ochrony i zwiększenia bioróżnorodności, w trakcie realizacji planu hodowli należy dążyć do naturalnego odnowienia gatunkami głównymi, jak również wykorzystywać pojawiające się grupowo lub kępowo naturalne odnowienia wszystkich innych gatunków lasotwórczych. Należy ponadto uwzględniać występujące fragmenty odmiennych siedlisk (tzw. „mikrosiedliska").
Do czasu ustąpienia choroby zamierania jesiona, gatunek ten należy przejściowo zastępować w uprawach: Ol, Wz, Kl.

Gospodarka szkółkarska

W strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa wyodrębniono leśnictwo szkółkarskie Wola Niżna (obręb Jaśliska, oddz. 107Aa, 110Ba, 111Aa, 112Aa - pow. 8,91 ha), zajmujące się hodowlą sadzonek drzew. Aktualna powierzchnia produkcyjna wynosi 2,40 ha. Produkcja sadzonek (w oparciu o własną bazę nasienną), prowadzona jest metodą tradycyjną w uprawie polowej, częściowo pod okapem drzewostanu. Średnioroczna produkcja sadzonek na potrzeby odnowień, zalesień i zadrzewień wynosi około 1,8 mln szt. (Jd, Bk, Św, Md) i w obecnym areale zaspokaja potrzeby Nadleśnictwa w tym zakresie (łącznie z lasami nadzorowanymi). Nadleśnictwo posiada i realizuje Perspektywiczny Program Produkcji Szkółkarskiej na lata 2011-2018.

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr 11 z 2004 roku, poz. 94) oraz art. 104 k.p.a., od dnia 15.03.2004 rok Nadleśnictwo Rymanów jest wpisane pod numerem 18/07/797 w krajowym rejestrze producentów roślin.

Nasiennictwo

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 17 listopada 2000 r. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz art.45 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (DZ.U. z 2001r. Nr 3, poz. 761), decyzją Administracyjną Nr 203/0224/RD/04, Nadleśnictwo Rymanów zostało wpisane do Rejestru Dostawców Leśnego Materiału Rozmnożeniowego pod numerem RD/0224/04.
Bazę nasienną Nadleśnictwa Rymanów stanowią:

  1. Wyłączone Drzewostany Nasienne – bukowe o pow.16,00 ha
  2. Wyłączone Drzewostany Nasienne – jodłowe o pow. 80,00 ha
  3. Drzewa Doborowe jodły pospolitej – 15 sztuk (wyznaczone w Wyłączonych Drzewostanach Nasiennych), czereśni ptasiej - 4 sztuki
  4. Gospodarcze Drzewostany Nasienne o łącznej pow. 216,49 ha (jodłowych -130,48 ha, bukowych - 75,76 ha, modrzewiowy - 6,97 ha, dębowy - 3,28 ha).

Aktualnie założono 144,33 ha upraw pochodnych.