Wydawca treści Wydawca treści

Jaśliski Park Krajobrazowy

Jaśliski Park Krajobrazowy został powołany Rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego Nr 20 z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7, poz. 54 z dnia 10 kwietnia 1992 r.). Aktualny status prawny Jaśliskiego Parku Krajobrazowego określa Uchwała Nr XLVIII/992/4Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.
Całkowita powierzchnia JPK według ww. uchwały wynosi 25 278 ha, z czego grunty Nadleśnictwa Rymanów obejmują 7 315,31 ha.
Celem utworzenia Parku jest utrzymanie w stanie niezmienionym jego zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także szarsze ich upowszechnienie i udostępnienie dla celów turystyczno-poznawczych.

Za cele strategiczne Parku uznaje się:

  • zachowanie trwałości ekosystemów leśnych i odtwarzanie różnorodności biocenoz leśnych zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi oraz zachowanie ekosystemów nieleśnych ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupą chronionych i rzadkich gatunków roślin, na obszarze wschodniej części Beskidu Niskiego,
  • zachowanie i ochrona gatunków dziko żyjących zwierząt należących do gatunków rzadkich, w szczególności rzadko występujących i zagrożonych wyginięciem,
  • zachowanie ekosystemów wodnych i ochrona wód powierzchniowych,
  • ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego,
  • kultywowanie i przywracanie tradycji kultury ludowej,
  • zachowanie wartości estetycznych i kulturowych terenu oraz związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka,
  • zapobieganie dewastacji i degradacji krajobrazu,
  • zachowanie ciągów i punktów widokowych w celu ich udostępniania turystom.

Flora naczyniowa JPK liczy ok. 900 gatunków, z czego aż 600 to gatunki leśne. Przenikają się tu zasięgi występowania gatunków zachodnio- i wschodniokarpackich. Na szczególną uwagę zasługują gatunki górskie (ok. 80) i subalpejskie (7); występują tu również gatunki pontyjskie. Fauna Parku charakteryzuje się dużą ilością gatunków puszczańskich. Występuje tu niedźwiedź brunatnych, wilk oraz ptaki drapieżne.
Wartości kulturowe i historyczne JPK podkreśla zabytkowa małomiasteczkowa zabudowa Jaślisk, cerkwie w Woli Niżnej i Daliowej.
Na terenie Parku, a równocześnie w granicach Nadleśnictwa Rymanów, leżą dwa rezerwaty przyrody: „Źródliska Jasiołki" oraz „Kamień nad Jaśliskami".
Jaśliski Park Krajobrazowy ma aktualny plan ochrony, ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 września 2003 roku.